Best Hotels in Pushkar, Rajasthan

Keshav Palace, Rajasthan, India

Keshav Palace

4.6 / 5 - 43 reviews

#1 of 6 hotels in Pushkar

Pushkar, 500m from Pushkar Lake

₹ 1,300 / night

Pushkar Retreat Resort, Rajasthan, India

Pushkar Retreat Resort

4.5 / 5 - 25 reviews

#2 of 6 hotels in Pushkar

Pushkar, 1.7 km from Pushkar Lake

₹ 2,200 / night

Hotel Rising Star, Rajasthan, India

Hotel Rising Star

4.4 / 5 - 115 reviews

#3 of 6 hotels in Pushkar

Pushkar, 500m from Pushkar Lake

₹ 1,200 / night

Inn Seventh Heaven, Rajasthan, India

Inn Seventh Heaven

4.4 / 5 - 304 reviews

#4 of 6 hotels in Pushkar

Pushkar, 300m from Pushkar Lake

₹ 3,000 / night

Hotel Vamdev Fort, Rajasthan, India

Hotel Vamdev Fort

4.4 / 5 - 179 reviews

#5 of 6 hotels in Pushkar

Pushkar, 1.2 km from Pushkar Lake

₹ 4,400 / night

Gulaab Niwaas Palace, Rajasthan, India

Gulaab Niwaas Palace

4.0 / 5 - 279 reviews

#6 of 6 hotels in Pushkar

Pushkar, 800m from Pushkar Lake

₹ 7,300 / night

WhatsApp Logo